ผลงาน   
    
 
เป็นที่ยอมรับในนิคมบางปู
              
ลำดับ บริษัท
สงวนสิทธิ การเปิดเผย
ผลงาน ทีมงาน มูลค่า
(บาท)
1 นิคมบางปู Preventive Mainternance Lowvolt T-ARROW 122,000.-
2 นิคมบางปู ติดตั้งสายล่อฟ้า T-ARROW 90,000.-
3 นิคมบางปู Preventive Mainternance Lowvolt T-ARROW 14,000.-
4 นิคมบางปู - ปรับปรุงเมนท์ไฟฟ้า T-ARROW 450,000.-
    - เมนท์ปั้มลม T-ARROW 35,000.-
- เครื่องจักรใหม่ T-ARROW 68,000.-
5 นิคมบางปู ดูแลระบบไฟฟ้าและแสงสว่างรายปี T-ARROW 70,000.-
6 นิคมบางปู - ติดตั้งเครื่องจักร T-ARROW 300,000.-
- เดินเมนท์ไฟฟ้าใหม่
7 นิคมบางปู ติดตั้ง VSD สำหรับรอก T-ARROW 350,000.-
8 นิคมบางปู Modify ACB "ABB" 1600A T-ARROW

120,000.-

9 นิคมบางปู Project Electrical , High & Lowvolt T-ARROW 1,800,000.-
     
*** ขอสงวนสิทธิ์การเปิดเผยชื่อลูกค้า
 
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10570
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : sornchai_sales89@hotmail.com, contact@t-arrowcontrol.com